Ar egzistuoja vaiduokliai?

Teigiama, kad 98 proc. 15 visų pranešimų apie matytus vaiduoklius galima paaiškinti įvairiomis realiomis priežastimis. Tačiau 2 procentai vis dėlto lieka nepaaiškinami.

Žinios apie vaiduoklius yra tokios pat senos, kaip ir pati menė. Plutarchas, Plinijus, Sokratas, Ciceronas laikė vaiduoklios normaliu dalyku. Dauguma didžiųjų istorinių įžymybių taip pa, tikėjo vaiduokliais.

Bet ar jūs patikėsite vaiduokliu, jei jį pamatysite? Senovės bei dabartiniuose pranešimuose matyti vaiduokliai aprašomi ne kaip kokie eteriniai ir permatomi, o kaip paprasčiausi dariniai iš kūno ir kraujo. Šios figūros paprastai neskleidžia jokių garsų, o jų nematerialumas juos išduoda tada, kai jie staiga prapuola.

Tai kuo gi paaiškinti, kad žmones kartais “aplanko” vaiduokliai? Dabar jau neneigiama, kad tragiškomis aplinkybėmis ar patyrę didžiules traumas žmonės įgyja naujų savybių. Ekstremaliomis aplinkybėmis gali atsiskleisti paslėpti nežinomi žmogaus fiziniai bei dvasiniai rezervai. Neatsitiktinai žmonių savybes matyti vaiduoklius nagrinėja bei studijuoja parapsichologai ir psichoanalitikai.

Vaiduokliai pasirodo ne vien žmogišku pavidalu. Matomi ir gyvuliai, daugiausia arkliai ir šunys, gal todėl, kad jie gyvena šalia žmogaus, buvo pastebėti ir negyvojo pasaulio daiktai, net laivai-vaiduokliai (vieno kelio Škotijoje pavojingame posūkyje dažnai pasirodo ir dingsta mažas dangiškos spalvos automobilis; panašiai yra atsitikę ir netoli Remsgeito, Kento grafystėje); traukiniai-vaiduokliai (Abraomo Linkolno gedulingą traukinį žmonės matė daugelį metų ir visada balandžio mėnesį Centriniame Niujorko geležinkelyje. Jį visada lydėdavo liūdnas karinis kortežas); kalbama ir apie “apgyvendintus” baldus, pavyzdžiui, vaiduoklis “mėgėjas” sėdi fotelyje.

Pasitaiko ir kitokio pobūdžio vaiduoklių, pavyzdžiui, kriziniai arba priešmirtiniai vaizdai, kurie paprastai apsireiškia maždaug keturias dienas prieš lemtingąjį įvykį. Tie fantomai paprastai pasirodo artimiems giminaičiams ar draugams, pranešdami apie ligą, arba mirtį. Būna atvejų, kai mirusio žmogaus fantomas praėjus kelioms valandoms po mirties kalbasi su artimaisiais. Tokių atvejų buvo gana daug pasaulinių karų melu. Tada buvo gaunama daug pranešimų apie tai, kad pasirodę giminaičiai staiga paslaptingai dingdavo. Vėliau ateidavo žinia, kad kaip tik tuo metu jie žūdavo.

Poltergeistas (nerami “dūšelė” vokiečių mitologijoje, naminis ar gnomas) – visiškai kitoks fenomenas. Jis mėgsta atsirasti ten, kur vyrauja liūdesys, nesantarvė arba gyvena jautrūs vaikai. Būna atvejų, tačiau labai retai, kai poltergeistas “apsigyvena” pas senukus.

Ten, kur vyksta poltergeisto reiškinys, oro tempretūra palyginti su aplinka nukrinta 8-9 laipsniais. Tokios “Šaltos dėmės” paprastai aptinkamos ten, kur pasirodo šmėklos, o tai reiškia, kad energija iš aplinkos “siurbiama” ir nukreipiama į tas vietas.

Po daugelio metų trukusių tyrinėjimų paaiškėjo įdomių faktų apie vaiduoklių “lokalizaciją”. Pasirodo, jie labiausiai mėgsta bažnyčias ir Šventikų namus.

Tulpių laiptai

Labai įdomi yra nuotrauka, kurioje užfiksuotas vaiduoklis Grinviče, Karalienės name, ant Tulpių laiptų (viršuje). Nuotrauką padarė Šventikas Hardi 1966 metais. Joje matomos dvi figūros, vieną iš jų beveik uždengia šešėlis. Matomos kairiosios rankos su vestuviniais žiedais ant jų. Žiedai galėjo priklausyti nelaimingajai karalienei Henrietei, kuriai Šiuos rūmus pastatė karalius Karlas I. Galvojama, kad abi figūros – tai viena ir ta pati persona.

Pasakojimai apie superpaslaptingus reiškinius mus labai vilioja, bet iš tikrųjų tų atsitikimų būna gerokai mažiau, negu galvojame. Daugelis pranešimų – tai įvairios falsifikacijos, išgalvojimai.

Atėjo laikas mokslininkams griebtis nuoširdaus darbo, aiškinant vaiduoklių prigimtį.

Zombiai

Tai besielės, robotizuotos, bet savo išvaizda žmones primenančios būtybės, kurių į valias prigalvojo literatai, ypač fantastai.

Dar 1939 metais tūlas Zara Hurston iš Haičio paskelbė zombių tyrinėjimo klasika tapusį pasakojimą apie jauną, iš turtingos šeimos kilusią merginą, kuri mirė labai anksti. Palaidojo, apraudojo gražuolę, o po ketverių metų žmonės ją pamatė bedirbančią kažkokioje parduotuvėlėje. Ji čia buvo vergė. Prancūzų vienuolės išgelbėjo ją iš vergijos ir įgyvendino savo vienuolyne.

Spaudoje pasirodė daugybė straipsnių, pasakojančių apie tai, kaip tarp gyvųjų pavykę atpažinti velionę. Pasirodo, jinai buvusi palaidota labai ankštame karste, todėl išlinkęs kaklas. Kita žymė -nudegimai ant kojų. Mat per laidotuves apvirtusi žvakė, kuri apsvilino palaikus… Nudegimai kaip tik toje vietoje.

1950 metais aprašyta kita istorija. Vienas burtininkas pasiūlęs vietos gražuolei meilės paslaugas ir buvęs šiurkščiai atstumtas. Keršydamas už pažeminimą, tiksliau – už orumo įžeidimą, jis moteriškę užbūręs, ją tariamai numarinęs, o po laidotuvių iškasęs iš žemės kūną, kuriame dar rusenusi gyvybė, atgaivino ir pavertė paklusniu zombiu…

Pasirodo, tos istorijos nėra iš piršto laužtos. Daugelis būtybių, laikomų zombiais, dažniausiai yra silpnapročiai ir pamišėliai, kurių apstu šiame nuo seno diktatorių alinamame krašte. Juk vadinamieji zombiai sunkiai velka kojas, žiūri į žmogų iš padilbų, blerbia sunkiai suprantamu gerkliniu balsu, neretai nusišneka.

Haičio spaudoje aprašytas ir toks atsitikimas. Katalikų dvasininkas teigia savo akimis matęs, kaip negrų žiniuonis kapą apstojusių tautiečių akivaizdoje numirėlį atkasęs, atidaręs karstą ir prikėlęs lavoną. Kitą dieną, apžiūrėjęs kapo duobę dvasininkas aptikęs j žemės paviršių išeinanti vamzdelį, kuriuo kvėpavęs tariamas lavonas, veikiausiai buvęs žiniuonio bendras ir kartu su juo mulkinęs tamsią minią, kuri staugusi iš nuostabos…

Tačiau haitiečių buitį aprašantys žmonės teigia, kad vien apgavystėmis zombių istorijų niekaip nepaaiškinsi.

Zombiai

Vienas katalikų dvasininkas, beje, savo žodžius patvirtinęs priesaika, papasakojo, kaip 1959 metais į jo parapiją atkakęs zombis. Vienas kaimietis surišęs tai keistai būtybei rankas ir iškvietęs policiją. Bet ši tiktai ranka numojusi. Tuomet kaimietis pasiūlęs pagirdyti „svečią” sūriu vandeniu, kuris, anot liaudies medicinos, zombiams grąžinąs sąmonę. Taip ir atsitikę: atgavęs žadą zombis pasisakė, kas esąs. Klajūną atpažinti buvo pakviesta moteris, kuri, anot zombio, esanti jo teta. Ji ne tik pažino giminaitį, bet ir viešai paskelbė, kad prieš ketveris metus dalyvavusi šio žmogaus laidotuvėse…

Zombis papasakojo, kaip vietos žiniuonis jį apžavėjęs, apnuodijęs ir privertęs žmones patikėti, kad jis – miręs. Netrukus jis buvo prikeltas iš mirusiųjų ir kartu su kitais nelaimingaisiais vergavęs žiniuonio plantacijose.

Užuot pabandžiusi išsiaiškinti, ar zombis sako tiesą, ar kliedi, policija jį vėl perdavusi tam pačiam žiniuoniui, bet po dviejų dienų zombis netikėtai mirė. Tik tada policija šokosi tikrinti jo versiją, ieškoti įkalčių. Žiniuonį suėmė, tačiau jo žmona kartu su plantacijoje dirbusių zombių būreliu tarsi skradžiai žemę prasmegusi.

Kita istorija. Žmogus pateko į avariją. Ieškodamas pagalbos jis užsuko j netoli gyvenusio žiniuonio būstą ir pamatė prieš pusmetį mirusį savo bičiulį. Mėginimai įtikinti šeimininką, kad įnamiui reikia grąžinti protą, nieko gero nedavė. Burtininkas teigė, kad liaudies medicinos siūlomas tokiam atvejui pasūdytas vanduo yra pavojingas zombio sveikatai. Kažkokio žiniuonio žmona pavaišinusi zombius sūriais sausainiais. Sūrymui išvarius kvaitulį, zombiai suvokę, kad jie – gyvi lavonai, ir strimgalviais pasileidę į kapines. Ten jie bandę įsirausti į žemę, bei netrukus tapę maitomis, virš kurių ėmė sukti ratus maitvanagiai…

Žinovai teigia, kad prikeltas gyvenimui zombis esąs labai pavojingas, nes imąs keršyti tiems, kurie juos pavertę zombiu. Daugelis autorių įsitikinę, kad zombis ne pats neteko proto, o kažkas jį atėmė, kad vergautų turtuolio plantacijoje.

Haitis

Zombiu žmogus paverčiamas labai paprastai. Naudojami nuodai arba burtai. Atimti žmogui protą Haityje išties nesunku: užtenka kandidatą j zombius pavaišinti augalo, vietinių gyventojų vadinamo manchimeel vaisiais. Sukilę vergai nuo seno juos naudodavo keršydami šeimininkams. Arba nuodydavo gyvulius. Padeda ir nuodingos durnaropės. Žmogų zombiu paverčia vos trys nuodingo skysčio lašeliai, išvarvėję iš galva žemyn pakarto zombio nosies. O kur dar nuo amžių burtininkų gaminami nuovirai ir milteliai, kurių tereikia visai mažai, kad kūną apleistų siela, nors gyvybė jame dar teberusena. Žinant tai, nelabai absurdiškas atrodo pasakojimas apie tai, kad keliautoją Lotynų Amerikoje užpuolusi ir net išprievartavusi mumija. Gal tai buvo zombis?.

Haitiečiai jsitikinę, kad zombiai – tai ne tik besieliai žmonės, bet ir sielos be kūnų. Per magiškas apeigas jos palieka kūnus, laikomos specialiuose induose. Juos gali pardavinėti kaip vyną. Tai lyg buteliuose laikomas džinas, vadinamas vivi, kuris gali ištrūkti ir pridaryti visokiausių eibių. Betgi besielis kūnas, palaidotas giliausiame kape, paklūstąs mago raginimui prisikelti iš mirusiųjų ir virsti zombiu. Kad šitaip neatsitiktų, artimieji tokį nelaimėlį laidoja kniūbsčią, o j burną pripila žemių. Kartais į numirėlio rankas įspraudžiamas peilis, kad prireikus galėtų apsiginti nuo kerų. Bet geriausia priemonė, sako, lavoną peršauti, persmeigti, nukirsti galvą. Tuomet palaidotas žmogus jau nebeprisikels ir niekas jo nepavers zombiu

Beje, pats žodis zombis yra indėniškos kilmės ir reiškia dvasia. Vėliau jis įgijo kitą reikšmę ir reiškė kūną, paklūstantį burtininko valiai. Nors tose istorijose yra ir būto, ir pramanyto, jų nereikėtų visiškai ignoruoti. Dabar Haityje lavonai nebeatgaivinami o pardavinėjami užsienio mokslininkams, kurie laboratorijose juos skrodžia ir tyrinėja.

Du Ponios Smith gyvenimai

Psichiatras ir buvęs Anglijos laikraščio „Tho Yorkshire Pont” medicinos apžvalgininkas Arthur Guirdham visą amžių turėjo keistą arkliuką – pomėgį domėtis Prancūzijos XIII amžiaus erotikų sekta, vadinta katarais. Kitas šio žmogaus bruožas, veikiau negalavimas  daugiau kaip 40 metų jį persekiojęs košmariškas sapnas. Jo turinys visada buvo tas pats – žmogui atrodydavo, kad prie jo artinasi kažkoks grėsmingas aukštas žmogėnas iš baimės apstulbęs Arthur imdavo klykti, o po to pabusdavo.

1962 metais gydytojas psichiatras sutiko pacientę ponią Smith, kurią naktimis irgi kankindavo panašūs košmarai. Si pažintis daktarui buvo lemtinga – jį liovėsi kamavęs kraupus sapnas. Tas pats atsitiko ir poniai Smith. Tačiau ji toliau gydėsi ir savo psichiatrui nė neužsiminė apie dingusius košmarus. Ir kaip užsiminsi, jei… Bet apie tai vėliau.

Ponia Smith nuo vaikystės buvo ekstrasense. Tačiau vienuolikos metų mergaitei ėmė taip skaudėti galvą, kad ji trumpam netekdavo sąmonės. Tuo pat metu ji įgavo tarsi „antrąjį regėjimą”. Pavyzdžiui, galėjo perskaityti laišką, neatplėšusi voko, išpranašavo pažįstamai nuotakai, kad jaunikis ją pames prieš pat vestuves, nors šio nepažinojo, tiksliai įspėjo tėvo mirties datą.

Na, o košmarai, kurie ją naktimis persekiodavo, irgi buvo nepaprasti. Glaustai kalbant, jų turinys buvo toks: kartu su tėvais ji viduramžiais, maždaug XIII amžiuje gyveno Tuluzoje. Kartą pas tėvus nakvynės pasiprašė jaunas katarų sektos Šventikas, pavarde Roger de Grisolles. Paauglė svečią bematant įsimylėjo, su juo susitikdavo. Tai sužinojęs tėvas išvijo dukrą iš namų. Nieko nepaisydama mergaitė puolė j mylimojo glėbį ir tapo jo meiluže. Jų laimė truko neilgai – visuomenės persekiojamas katarų šventikas kalėjime susirgo džiova ir mirė.

Vos tik išvydusi psichiatrą Arthurą Guirdhamą, ponia Smith jo asmenyje atpažino… savo sapnų herojų ir numylėtinį Roger de Grisolles.

Tik po metų ponia Smith gydytojui išdrįso prisipažinti, kad jis ilgus metus sapnuose buvęs jo viduramžių laikų meilužis. Psichiatrą tai apstulbino, bet ne visiškai įtikino. Matyt, prisiminęs prancūzų patarimą saugotis moters, jis savo pacientę įtarė ketinimu tokiais prisipažinimais jį suvilioti. Kita vertus, jj stulbino labai detalūs pasakojimai pacientės, neturėjusios žalio supratimo apie XIII amžiaus Prancūziją, o juo labiau – katarų sektą ir jos šventikus.

Tokie motyvai psichiatrą paskatino kreiptis j tris geriausius Prancūzijos viduramžių specialistus – mokslininkus Jean Duvemoy, Deodat Roche ir profesorių Rene Nelli su prašymu išklausyti pacientės pasakojimą apie sapnuose matytas viduramžių vizijas ir nustatyti, ar jos pagrįstos.

Mokslininkai padarė stulbinančią išvadą: moteriškė žinojo apie XIII amžiaus Prancūziją ir katarų sektą tokių dalykų, kokių nerasi jokiose knygose. Tarkime, 1944 metais rašytame dienraštyje ji vaizduoja katarų šventikų tamsiai žalius arba mėlynus drabužius. 1954 metais tą patį faktą ji paminėjo psichiatrui adresuotame laiške, nagrinėjančiame sapnus apie praeitį.

Tai išgirdę mokslininkai ironiškai šypsojosi: jų supratimu, katarų dvasininkai rengėsi juodai. Tačiau kitais metais -1965-aisiais – vienas minėtų mokslininkų Jean Duvernoy, vartydamas dulkių apneštas inkvizicijos bylas, net pašiurpo iš nuostabos, aptikęs tikslų katarų dvasininkų drabužių aprašymą. Pasirodo, jie rengėsi taip, kaip sapnuose regėjo ponia Smith.

Beje, tai nebuvo vienintelis ponios Smith mokslininkams padarytas siurprizas. Sapnuodama ji ne kartą matė, kaip viduramžių žmonės atsipjaudavo gabalėlį cukraus nuo duonos kepalą primenančios „galvos”, o po to pasigardžiuodami jį skanavo. Mokslininkai vėlgi abejojo, ar prancūzai tuo metu apskritai žinojo cukraus skonį. Bet minėtasis Rene Nelli 1969 metais jrodė, kad cukraus XIII amžiaus Prancūzijoje jau būta. Tik ne kiekvienam jis buvo pagal kišenę, to meto žmonės cukrų laikė skanumynu ir panacėja – vaistu nuo visų ligų.

Suprantama, buvo ir tokių faktų, kuriuos ponia Smith aiškino vienaip, o mokslininkai – kitaip. Pavyzdžiui, pastarieji rimtai suabejojo tokiu moteriškės papasakotu epizodu: bažnyčios suoluose sėdintys katarai per pamaldas atsistoja ir geria vyną iš didelių taurių. Istorikų nuomone, XIII amžiuje bažnyčiose nei sėdėdavę, nei vyną iš taurių gerdavę. Tokios apeigos vėliau radosi.

Kaip ten bebūtų, daugeliu atveju ponia Smith įrodė, jog sapnuose katarų istoriją ji vaizduojasi teisingiau negu mokslininkai.

Kas tai – ekstrasensės aiškiaregystė, o gal ir sielos reinkarnacija – ponios Smith siela prisimena, ką mačiusi pirmajame gyvenime? šiuos klausimus psichiatras Arthur Guirdham bando atsakyti 1970 m. Anglijoje išleistoje knygoje The Cathars and Reincarnation* („Katarai ir reinkarnacija”).

Pabaigai – keli žodžiai apie minėtos knygos autorių psichiatrą Arthurą Guirdhamą. Žurnalistas ir mokslininkas Colin Wilson Ji taip aprašė: „Neseniai jis pas mus svečiavosi. Vaizdavausi jį turint hipnotizuotojo žvilgsnį, kuris žmogų verte perveria… O galbūt tai išsiblaškęs, nuo žemiškųjų rūpesčių atitrūkęs mistikas? Nieko panašaus: jis pasirodė besąs malonus, protingas žmogus, iš kurio spinduliavo daugeliui puikių gydytojų būdingas švelnumas ir gerumas. Visą vakarą su juo apie šj bei tą kalbėdamas (ilgiausiai vis dėlto apsistojome ties psichologija), jaučiau, kad jo asmenybei būdinga kažkas, ko iš pirmo žvilgsnio negali apibrėžti. Tik vėliau man į galvą toptelėjo netikėta mintis, jog jame yra kažkas dvasininkiška, panašaus į garsiojo Rabelais (Rablė) aprašytus viduramžių kulto tarnus..”

Balsai iš anapus

Dar vaikystėje anglas Arnold Bloxham suprato gebąs hipnotizuoti. Tokiu būdu jam pavyko išgydyti giminaitį nuo migrenos.

Tapęs gydytoju ir vedęs hipnoze besidominčią Dulcie, Arnold . apsigyveno išvaizdžioje Rhiwbina kaimo viloje, netoli Cardiff miesto ir atsidavė hipnoterapijai. Per keliolika metų jiems į magnetofono juostelę pavyko įrašyti šimtus valandų trunkančius pokalbius su „balsais iš anapus”. Taip gydytojas vadina balsus dabar gyvenančių žmonių, pasakojančių apie dabartinį, o prieš tai buvusį gyvenimą. Tokie magnetofono įrašai – rimtas įnašas į reinkarnacijos tyrinėjimus. Apie tai verta plačiau pakalbėti.

1956 metais užhipnotizavęs merginą, vardu Ann Ockenden, gydytojas ją įvedė į gilų transą, trukusį kelias valandas. Tuo laikotarpiu Arui pasakojo ne apie dabartinį, o buvusį gyvenimą šalyje, kurioje tvieskia akinanti saulė, žmonės vaikšto nuogi, o moterys dalinasi karoliais, padarytais iš laukinių žvėrių ilčių, o odą „puošia” dirbtiniais randais. Tai vaizdas, primenantis akmens amžių, 1958 metais Dulcie aprašytas garsioje knygoje „Kas buvo Ann Ockenden?” Beje, gyvenime ji buvo ne moteris, o vyras…

Dar labiau Išgarsėjo gydytojo pacientė, hipnozės būklėje apsiskelbusi Henriette, Anglijos karaliaus Charles II į Prancūziją ištremta seserimi. Užhipnotizuota moteris, neturinti supratimo apie Stuartų dinastijos valdymo laikotarpi, puikiai pavaizdavo karaliaus Liudviko XIV dvarą ir jo papročius, daug pasakojo apie buvusį vyrą – Orleano hercogą, karaliaus Liudviko XIV brolj Phillipe, už kurio Henriette buvo ištekėjusi, kitus didžiūnus. Prisiminusi tėvą – Anglijos karalių Charles I, moteriškė pralemeno: „Tėvelį nužudė Londone…”

Gydytojas saugo balso įrašą paciento, teigusio, jog kadaise tarnavęs britų fregatoje, blokavusioje Napoleono valdomos Prancūzijos krantus. Pasakodamas apie jūrų mūšį, per kurį jis, laivo artileristas, neteko kojos, žmogus ėmė klykti. Beje, net ir neužhipnotizuotas jis bijo ir vengia jūros…

Iš įrašų aidi balsai buvusių raganų, kryžiuočių, viduramžių vienuolių, generolo Cromwell kareivių… Atsirado asmenų, stebėjusių karaliaus Charles I egzekuciją, o vienas užhipnotizuotojų prisipažino gyvenęs Judėjoje ir kalbėjęs su Nukryžiuotoju…

Tad kas tie užhipnotizuotieji? Aktoriai? Nė vieno šios profesijos atstovo gydytojas nehipnotizavo. Tačiau iš įrašų aidi gana išraiškingi balsai, atspindintys ištisą jausmų gamą nuo ramaus, monotoniško pasakojimo iki isteriško spiegimo, kartais smagaus juoko.

Ekspertai stebisi, kad daugelis prisiminimų „iš anapus” buvo pasakojami anglų kalba, tiesa, neretai vartojant tokias tarmes ir akcentus, kurie pacientams ne tik nebūdingi, bet ir nežinomi. Išimtis – moteriškė, apsiskelbusi karaliaus Charles II seserimi. Perėjusi prie savo gyvenimo prancūziškojo laikotarpio, ji visus tikrinius vardus ir pokalbių citatas pateikė nepriekaištinga prancūzų kalba.

Kitas argumentas, kurį daktarui Arnoldui tenka atremti, toks: kadaise Žemėje gyveno nedaug žmonių. Jei tikėsime reinkarnacija, ir sielų turėtų būti nedaug. O žmonių dabar nepaprastai pagausėjo. Iš kurgi sielos, kurios reinkarnuojasi į milijardus naujų žmonių? Atsakydami į tokius klausimus sutuoktiniai Bloxham teigia, jog niekas tiksliai nežino, kiek žmonių praeityje gyveno, kiek jų ne laiku mirė ar žuvo.

Tikinčiųjų argumentus, jog jų skelbiamas reinkarnacijos idėjos nekrikščioniškos, Bloxham’ai atremia neginčijamu istoriniu faktu, jog iki 325 metais Nicaea mieste įvykusio Visuotinio bažnyčios susirinkimo reinkarnacija katalikybės buvo pripažįstama. Visa bėda, kad paprastam žmogui ji buvusi nesuprantama, todėl jos tekę atsisakyti.

Kai kas daktarą Arnoldą Bloxhamą tiesiog kaltina apgavyste. Atseit jis pats užhipnotizuotiems pacientams teigęs, ką sakyti, į tai hipnotizuotojas atrėžia: jis menkai išmanąs istoriją, neturįs žalio supratimo apie, tarkime, akmens amžių ar Stuartų dinastijos valdymo laikus. Kaipgi jis galįs kitam įteigti tai, ko pats nežinąs?

„Vis dėlto mūsų padėtis dažnai nepavydėtina, – prisipažįsta Bloxham’ai. – Skeptikai nori patikrinti magnetofono įrašus, reikalauja įrodyti jų autentiškumą. O tai nelengva padaryti”. To nepaisydami Bloxham’ai stengiasi verifikuoti (patikrinti) įrašų faktus. Tarkime, anglų fregatos artileristo prisiminimų įrašus jie mielai paskolino lordui Mountbatten’ui. Pastarasis jų klausyti pakvietė Anglijos jūreivystės istorijos specialistus. Jie pripažino, kad prisiminimai gana autentiški. ne iš piršto laužti. Panašios nuomonės yra Bloxhamu butą aplankę mokslininkai, dėstytojai, pedagogai, tikinčiųjų organizacijų atstovai. Jie dažniausiai klauso “balsų iš anapus”, pagarbiai tylėdami. Nestinga ir skeptikų, teigiančių, jog viso to, apie ką pasakoja užhipnotizuotieji, gal apskritai nebuvo. Bet iš kur tuomet prisiminimai apie dalykus, kurių patys eksperimentų dalyviai nežino ir neiš mano? Tai klausimas, į kurį tiksliai ir moksliškai atsakyti jau šimtmečius mėgina geriausieji žmonijos protai ir, matyt, dar ilgai mėgins. Jeigu tokie dalykai žmogaus protui apskritai pavaldūs…

Siela keliauninkė

Yra daug liudininkų, teigiančių, kad kalbėję su amerikiečiu Paul Twitchell tuomet, kai jis pats buvęs už šimtų ar tūkstančių kilometrų. To neneigia ir pats Paul, aprašęs knygoje „Įvadas į sielos keliones* (“Introduction to Eckankar”) savo iš tiesų stebuklingus sugebėjimus. Iš kur jie?

Būdamas penkerių metų Paul susirgo sunkia pleurito forma Laimei, jis augo šeimoje, kurios narius indų šventikas Sudar Singh buvo išmokęs sielų kelionių. Vėliau Paul rašė, kad sesuo Kay-Dee padėjusi jo sielai laikinai pasišalinti iš mirštančio kūno, o praėjus krizei ją sugrąžinusi atgal.

Stulbinantis buvo ir šio žmogaus gyvenimas. Nors jis buvo nesantuokinis vaikas, motinos pagimdytas valties, plaukusios Missisipi upe, denyje, tėvas jj priėmė j savo šeimą ir nuoširdžiai rūpinosi juo. Dar paauglystėje Paul pateko į Indų šventiko Ir jogo Sudor Singh mokyką Alahabado mieste, kurią anksčiau buvo baigęs jo tėvas ir kiti šeimos nariai.

Indijoje (tiksliau – dabartiniame Pakistano) gautos pamokos paul’ui gyvenime labai pravertė, ypač II pasaulinio karo metais. Jam tarnaujant laivyne ir vadovaujant artileristų būreliui, patrankos bokštelyje įvyko nelaimingas atsitikimas: pabūklo uokse po šūvio įstrigo sviedinys. Vyrams bergždžiai bandant jį ištraukti, šalia Paul’o išdygęs jo tėvas (faktiškai tuo metu jis buvo už tūkstančių kilometrų) suriko: „Šokite žemyn! Vamzdis sprogs!” Taip ir atsitiko, bet tuomet Paul su draugais jau gulėjo ant denio. Niekas nenukentėjo. Kai atostogų namo sugrįžęs Paul padėkojo tėvui už išgelbėjimą, šis tik nusišypsojo…

Netrukus Paul pakartojo tėvo žygdarbį. Kai Guam saloje, kurios didesnę dalį buvo užėmę japonai, jaunas amerikietis jūrininkas, netyčia pasiklydęs ir atsiskyręs nuo draugų, verkė iš nevilties, jam pasirodė kitas amerikiečių jūrininkas ir paėmęs už rankos nuvedė pas draugus. Kai garsas apie tai plačiai pasklido, jūrininkai, įtardami, kad tai Paul’o darbas, išgelbėtajam vaikinui parodė Paul’o Twitchell’o nuotrauką. Joje pasiklydėlis iš karto pažino savo geradarį, gelbėjimo metu plaukusį laivu netoli San Francisco. Išgirdęs draugų perduotą vaikino padėką ir priekaištus, kam tylėjęs, Paul liūdnai prisipažino: „Nejaugi kas nors tuo tikėtų? Išjuoktų, ir tiek…”

Kai po karo 1959 metais mirė Sadar’o Singh’o mokyklą baigęs tėvas, o po to ir sesuo Kay-Dee, Twitchell ėmė steigti mokyklas, kurių mokiniai, indų pavyzdžiu vadinti „chelas”, mokėsi Singh’o propaguoto „Eckankar” – sielos kelionių sugebėjimų. „Chelas” parankiniu vadovėliu tapo minėta Paul’o Twitchell’o knyga „Įvadas į sielos keliones’. Populiarindamas ją autorius kartais griebdavosi gana neįprastų metodų. Laiške, adresuotame knygos autoriui, Pompano Beach mieste (Florida) i gyvenanti ponia A.F.S. rašė: „Jūsų knygą “Įvadas į sielos keliones,, man vieną vakarą netikėtai įteikęs nepažįstamas vyriškis staiga tarsi skradžiai žemę prasmego… Knygos kaina nenurodyta. Laukiu Jūsų paaiškinimo”. Netrukus atėjo Twitchell’o kontoros atsakymas – žiupsnelis Informacijos apie knygos autorių, jo stebuklingus sugebėjimus ir nuotrauka Dirstelėjusi j ją moteriškė vos neapalpo – į ją žvelgė paslaptingasis vyriškis, netikėtai padovanojęs knygą ir po to tarsi išgaravęs…

Stebuklingos vietovės

Olimpo dievai

Žemės centras

Pasakojama, kad kasmet  birželio 26-osios dienos vidurdienį Islandijos Skartaro kalno viršūnės šešėlis parodąs kelią į Žemės Centras. Užgesusio ugnikalnio Snefels Jokudlio krateryje esąs gilus kaminas, vedantis į milžinišką ertmę. Manoma, kad profesorius Otas Lidenbrokas ir jo sūnėnas Akselis buvo ten nusileidę 1863 metais.

Du vyriškiai išvydo gilią jūrą, apgaubtą rūko debesų. Debesys apšvietė ertmę šalta, balta šviesa. Smulkaus geltono smėlio pakrantė buvo nusėta kriauklėmis ir priešistorinių gyvūnų kaulais. Išilgai šiaurinio kranto augo didžiulių grybų miškai. Pietinėje pusėje kerojo asiūkliai ir paparčių medžiai, parudavę ir suvytę nematydami saulės šviesos.

Daugelis priešistorinių gyvūnų dar išlikę Žemės Centre. Profesorius Lidenbrokas pastebėjo jūroje besikaunančius pleziozaurus ir ichtiozaurus, o miškuose ganėsi mastodontų bandos. Jie sutiko net milžinišką į žmogų panašų padarą.

Profesorius Lidenbrokas pasistatė plaustą iš suakmenėjusių medžių ir plaukė pro geizerius, vandens sroves ir verdančio vandens plotus. Jis brovėsi pro elektros audras ir nuožmų vėją. Galop išsprogdino tunelį pietinėje ertmės pusėje ir atsidūrė veikiančio ugnikalnio viduje, iš kurio plaustas su keliautojais buvo išsviestas į Žemės paviršių.

Jaunystės šaltinis

Daugybė žmonių veltui ieškojo amžinos jaunystės paslapties. Vienas toks ieškotojas buvo Chuanas Ponsė de Leonas, plaukęs drauge su Kristupu Kolumbu į antrąją kelionę ieškoti Vakaru Indijos. Ponsė de Leonas tapo Puerto Riko valdytoju. Ten būdamas jis ir išgirdo apie stebuklingąjį šaltini, esantį Biminio saloje. Pasak vietinių žmonių, tas, kas išsimaudydavo šaltinyje, išgydavo nuo bet kokios ligos ir vėl tapdavo jaunas ir stiprus.
Ponsė de Leonas buvo pagyvenęs žmogus, jį kamavo tropinė karštinė. Jis taip troško surasti Jaunystės šaltinį, kad leidosi į naują kelionę ieškoti tos stebuklingos salos.

1513 metu balandį, Gėlių šventės, ispanų vadinamos Paskua Florida, dieną, Ponsė de Leonas atrado naują žemę ir pavadino ją Florida. Jis ištyrinėjo šią naują žemę, tačiau čia Jaunystės šaltinis netryško. Stebuklingojo šaltinio jis ieškojo visose aplinkinėse salose, tačiau ir ten jo nerado.

Žmonės vis dar ieško Jaunystės šaltinio, o Biminio sala, atrodo, yra ten, kur ji visada buvo – už horizonto.

Tolimosios šiaurės šalis

Senovės graikai tikėjo, kad Žemė yra plokščia ir apvali, o jų šalis yra Žemės viduryje. Centras buvęs arba dievų buveinė Olimpo kalnas, arba Delfai, garsėję orakulu. Apvalų Žemės diską į dvi lygias dalis dalijo jūra.

Šiaurinėje žemės pusėje gyveno laimingų žmonių gentys – tolimos šiaurės gyventojai. Jų žemė buvo beveik nepasiekiama nei sausuma, nei jūra, todėl niekas negalėjo jų užpulti. Ten nebuvo ir ligų, todėl visi tos šalies gyventojai sulaukdavo mažiausiai tūkstančio metų.

Pakliūti į tą šalį buvo galima tik vasarą, kai ten pusę metų nuolat švietė saulė. Žiema, kai saulė visai nepasirodydavo, tęsėsi irgi pusę metų. Tolimosios šiaurės gyventojai žiemą miegodavo patogiuose urvuose. Iš jų išlįsdavo, kai vėl imdavo šviesti saulė.

Žmogus su kauke

Lavėjus

Ar galima pamatyti įsikūnijusį velnią? Žinoma! Juodu “Jaguaru” ir vaikščioja už parankės su blondine. Jo išvaizda nekelia jokių abejonių, – milijonai amerikiečių įsitikinę, kad Šėtonas gyvas ir įsikūnijęs Entono S. Lavėjaus asmenyje (Nuotrauka viršuje).

Akivaizdu, kad jis ir pats sąmoningai palaiko atitinkamą išvaizdą: plikai nusiskutęs galvą, juodom kelnėm, juodais marškiniais, juoda odine striuke ir juoda žvejo kepure. Nepaisant amžiaus (jam šešiasdešimt vieneri), jis išsaugojo nepriekaištingą juodą barzdelę, kairėje ausyje nešioja auksinį auskarą. Žinoma, toks aprašymas tinka daugeliui slampinėjančių San Francisko gatvėmis. Ne, šiame žmoguje yra kažkas daugiau, kažkas giliai piktavališko. Blyški oda, tarsi niekada negavusi saulės spindulių,  ir nenatūraliai jaunas veidas, su jaunatviškais šlakais. Patrauklus, ekstravagantiškas, iškankintas, atstumiantis, protingas ir truputį keistas. O kaipgi dar gali atrodyti Šėtonas?

Lavėjus tapo žinomas 1966m., kai San Franciske įsikūrė Šėtono bažnyčia, o  1969 m. sustiprino savo reputaciją, parašęs “Šetono bibliją”, išleistą didesniu, negu 600 000 egzempliorių tiražu. Šiai knygai pasirodžius, jis buvo paskelbtas “pačiu šėtoniškiausiu žmogumi pasaulyje”.

“Entonas Lavėjus – centrinė figūra Šėtono teorijos augimo ir plitimo procese Amerikoje”, sako daktaras Karlas Raškė, knygos “Nuspalvinta juodai”, kurioje jis analizavo šėtonišką jaunimo aktyvumą, autorius. Laiškai jam ėjo Šėtono vardu ir paštas juos tvarkingai pristatydavo adresatui.

Tačiau laikui bėgant, apkaltintas plėšikavimu, sukčiavimu, persekiojimas sensacijų ieškotojų ir okultinių mokslų specialistų, Lavėjus vis labiau atsiskyrė nuo pasaulio. Sklido kalbos, kad jis mirė.

Dabar šėtono kultas iš naujo atgimsta visuose JAV kampeliuose. Roko grupės atvirai kreipiasi į šėtoną. Policijos skyriai užversti pranešimais apie paaukotus žmones. Satanizmas išreiškiamas, nutepliotais dažais ant metro sienų, padažnėjusiomis paauglių savižudybėmis. O šio judėjimo dvasios tėvas užsisklendė savyje. Gyvena Ričmondo rajone San Franciske asketiškai, apsuptas knygų, ginklų, muzikos instrumentų, magiškų priemonių. Visada šalia jo – blondinė Blanše Barton, jo draugė, jo biografijos “Paslaptingas Šėtono išpažintojo gyvenimas” autorė.

“Aš esu tai, kas jums sapnuojasi pačiuose baisiausiuose sapnuose”, – kartą pareiškė Lavėjus.

Paslaptingumas gaubia ne tik tai, kas jį supa, bet ir visą jo gyvenimą. Kaip teigia Lavėjus, jis gimė 1930 m. balandžio 11 d. Čigakoje.

Dauguma panašių į jį žmonių, kaip sako Lavėjus, nuo vaikystės yra kaip nors paženklinti. Jis nesidomėjo bendraamžiais ir buvo negabus šokiams. Bet didžiausias skirtumas, tariant jo žodžiais, buvo veide: “aš keistai atrodžiau. Pagal dabartinius standartus, mano išorė patraukli, bet 1930m. tai buvo nepriimtina. Labai įdomų dalyką galima perskaityti Lavėjaus biografijoje: “Pašalinta uodega – papildomas slankstelis apatinėje nugaros srityje, pasitaikantis vienam iš 100 000 naujagimių”. Lavėjus ne kartą pasakojo, kad 1947 m. pavasarį jis įsidarbino cirke. Barton savo knygoje rašo: “Labai greitai 17 – mečiui Lavėjui pavyko išmokti sutramdyti iš karto aštuonis tigrus ir keturis Bengalijos liūtus viename narve. “Žvėrys pargriovė mane ant žemės ir jutau prie savo veido karštą grobuonies šnopavimą. Vienintelis būdas išsigelbėti – pasinaudoti minties galia. Kiekvienas geras dresuotojas žino, kaip tai padaryti, kaip savo kraujyje pakelti adrenalino lygį ir kaip padaryti energijos spindulius, galinčius paveikti žvėries smegenis. Štai kada iš tiesų išmoksti jėgos ir burtų, mokaisi būti Dievu”. (Įdomu tai, kad cirko dokumentuose, kurie yra saugomi Pasauliniame cirko muziejuje Barbau, Lavėjaus pavardės surasti nepavyko.)

Apskritai Lavėjaus žodžiuose, kaip ir biografijoje, galima lengvai rasti daug prieštaravimų, neaiškumų ir nesutapimų, todėl nesunku suabejoti, ar jis tas, kuo įtikinėja esąs. Bet tikrai Lavėjaus pavarde jis išvyko į kelionę po tamsiąją gyvenimo pusę, pasiėmęs su savimi tuos, kurie tikėjo. Ir šia prasme jo negalima apkaltinti nesąžingumu.

Senovės statulos ir monolitai

NORĖDAMI priblokšti valdinius, priešus ar įpėdinius, asmenys ir visuomenės visais laikais pabrėždavo didumą: statydavo tokias statulas ir paminklus, kurių vien dydis dažnai skatino kurti legendas apie antžmogiškus žygdarbius, susijusius su dieviškomis ar magiškomis galiomis. Dydis ypač veiksmingas, kai išreiškiamas įtaigiausiu simboliu — žmogaus veidu arba figūra. Galvos ar viso kūno vaizdavimas didesnių, nei yra iš tikrųjų, turi ypatingą prasmę. Šiuo atžvilgiu Rašmoro kalnas Šiaurės Amerikoje panašus į Bamiįano Budhą Afganistane arba Gizos Didįjį sfinksą, Memnono kolosus Egipte arba Meksikos olmekų galvas: milžiniškos asmenų, tikrų ar išgalvotų, skulptūros padarytos tokio didumo, kad dominuotų virš aplinkos, keldamos galios ir paslaptingumo įspūdį.

Tokios figūros įtaigą iš dalies lemia tai, kad – dėl dydžio ir padėties – jį matoma iš toli. Memnono kolosai, kaip ir Bamijano Budha, buvo karališkąją arba religinę galią išreiškiantys ženklai, matomi plačioje apylinkėje. Kitur, pasinaudojant vietiniu reljefu, paminklas galėjo būti pastatytas ant kalno, taigi dar labiau matomas. Vienas iš tokių buvo La Tiurbi pergalės memorialas, pastatytas Viduržemio jūros pakrantėje ant kalvos, kad skelbtų Romos kariuomenės neįveikiamumą ir imperatoriaus Augusto valdžią.

Didumas ir matomumas kartais gali būti susieti su dar viena nuostabą keliančia ypatybe, daugelis šių kūrinių yra ne tik dideli, bet ir monolitiški. Antžmogiškos galios įspūdį sustiprina tai, jog sunku suvokti, kaip toks milžiniškas akmens luitas arba toks didžiulis metalo liejinys galėjo būti suformuotas ir pastatytas j vietą. Puikus pavyzdys yra Rodo kolosas, vienas iš pirmųjų Septynių pasaulio stebuklų; senovės autoriai parodo, kad „stebuklas” buvo neįtikėtinas technologinis žygdarbis, atliktas liejant statulą vietoje sekcija po sekcijos.

Net šiandien panašiai stulbina senovės laikais sukurti monolitiniai statiniai: Didysis sudužęs Bretanės menhyras, sveriantis 280 t, arba didžiulės Aksumo stelos Etiopijoje, kurių didžiausia sveria per 5001, tačiau net šie monolitai atrodo maži, palyginti su stulbinančiu granitiniu obelisku, kuris guli nebaigtas Asuano skaldyklose pietų Egipte; jis būtų svėręs neįtikėtinai daug – 11501. Aksumo 1 -oji stela tikriausiai yra didžiausias monolitas, žmonių kada nors mėgintas pastatyti, o Asuano obeliskas – didžiausias visų laikų monolitas, kada nors pradėtas iškirsti.

Kiekvienu atveju, pasitelkus to meto technologiją, gebėta ne tik atskirti monolitą nuo uolienos, bet ir nutempti (arba nuplukdyti) nemažus atstumus į vietą, kur jį reikėjo pastatyti. Šie akmenys tokie dideli, jog šiuolaikiniai specialistai suka galvas norėdami atskleisti, kaip jie galėjo būti sukurti be XX a. technikos. Tuo labiau jie turėjo stebinti amžininkus, įkūnydami nepaprastų žinių ir galios, kūrybos paslapties vaizdinį. Tai buvo brangi, bet veiksminga propaganda.

Tačiau milžiniškų figūrų poveikis dažnai susijęs su šventumu, ir daugelis jų išreiškė ne vien galią, bet ir pamaldumą. Bamijano Budha, Rodo kolosas ir Gizos Didysis sfinksas – visi jie turėjo religinę prasmę. Ir Velykų salos statulos turėjo šventumo atspalvį: jos buvo protėvių atstovai, kurių tarpininkavimas, kaip manyta, turėjo lemiamą reikšmę palikuonių gerovei. Šventi buvo ir paveikslai garsiųjų Naskos linijų, išbraižytų Pietų Peru dykumos paviršiuje. Naskos linijos iš tikro suteikia tam tikrą prasmę iš tolo matomam vaizdui. Mat nors vienos linijos paprasčiausiai nužymėjo eisenos kelius žemėje, kitos buvo paukščių, žuvų arba beždžionių formos, o tai turėjo prasmę tik žvelgiant iš oro, pakilus virš dykumos. Atrodo, jog jos buvo sukurtos matyti tik dievams arba šamanams, bet ne paprastiems žmonėms.

Velykų salos statulos

velykos-1

IŠSIBARSČIUSIOS Velykų salos pakrantėje mėlyname Ramiojo vandenyno fone, ant akmeninių pakylų kadaise stovėjo eilės aukštų ištįsusių figūrų grublėtais veidais, ištašytais iš kieto vulkaninio tufo, įdėmiai žvelgiančiais baltai ir raudonai inkrustuotomis akimis. Tai paslaptingosios Velykų salos statulos – bent tokios buvo, kol nebuvo išvartytos užėjus kažkokiam naikinimo priepuoliui. Nenuostabu, kad klausimas, kaip ir kodėl tokie sunkūs monolitai buvo iškalti ir pastatyti, nuo XVIII a. nedavė ramybės Vakarų keliautojams ir archeologams, kaitino jų vaizduotę.

Velykų sala, teisingiau vadinama vietiniu Rapa Nujo vardu, yra atokiausia žmonių gyvenama vieta planetoje. Šis trikampis 22 km ilgio ir 16 km pločio žemės lopelis yra 2250 km atstumu nuo kitos artimiausios apgyventos Pitkerno salelės ir 3747 km nuo Pietų Amerikos kranto. Ji tokia tolima, jog stebėtina, kad iš viso buvo atrasta iki šiuolaikinės navigacijos atsiradimo.

Statulos

Velykų salos statulos, arba moai, akimirksniu atpažįstamos pagal jų formą ir stilių. Jos vaizduoja galvą ir viršutinę liemens dalį iki vietos kiek žemiau juosmens; kojos nerodomos. Pečiai ir rankos yra, tačiau dilbiai parodyti tik lėkštais reljefiniais ruožais, užsibaigiančiais žemiau bambos. Pirštai ištiesti ir nukreipti į ovalinį arba stačiakampį pakilimą, galbūt vaizduojantį strėnjuostės klostę. Kai kurių statulų nugarose iškalti bareljefai su tiesiomis, lenktomis ir spiralinėmis linijomis, kurios galbūt vaizduoja tatuiruotės ženklus, reiškiančius asmens rangą. Remiantis tuo ir faktu, kad nėra dviejų vienodų statulų, mėginama daryti išvadą, jog vaizduoja konkrečius asmenis, galbūt genčių vyresniuosius.

Išraiškingiausiai iškaltos galvos: joms būdingi išsišovę burna, nosis ir smakras, ryški antakių linija. Pakaušis paprastai plokščias, abipus jo styro pailgos ausys.

Dydžio atžvilgiu Velykų salos statulos patenka į vieną gretą su kai kuriais didžiausiais žmogaus atvaizdais: jos turi 2-10 m aukščio. Buvo pastatytos ant pakylų, vadinamų ahu, išdėstytų salos pakrantėje,- didžiausia iš sėkmingai pastatytų, vadinta Paro, svėrė 82 tonas. Visų didžiausia statula, tinkamai pavadinta „Milžinu” (El Gigante), buvo 20 m ilgio ir būtų svėrusi apie 270 tonų, ji buvo palikta Rano Raraku skaldykloje.

Akmenų skaldymas

Saloje yra šimtai senovinių statulų, daugiausia iškaltų iš akyto vulkaninio tufo, iškirsto Rano Raraku skaldykloje, užgesusio ugnikalnio krateryje. Iš tikro Rano Raraku akmenys buvo tinkamiausi toms skulptūroms, nors kelios buvo iš bazalto arba raudonojo vulkaninio šlako. Skaldyklos vietovėje tebesimėto nebaigtos statulos, o aplink jas – tūkstančiai bazaltinių kirtiklių ir kitų kieto akmens įrankių, naudotų statuloms atskelti iš uolos ir reikiamai formai iškalti. Po sukietėjusiu eroduotu paviršiumi tą uolieną palyginti lengva kirsti, tačiau nuo orų ji sukietėja. Bazaltiniai kirtikliai buvo geri įrankiai, o kad būtų lengviau kirsti, akytas akmuo galbūt būdavo apliejamas vandeniu. Vis dėlto, neturint metalinių įrankių, statulų tašymas turėjo būti labai varginantis darbas. Kukliausiais apskaičiavimais didžiausią salos statulą, pavyzdžiui, garsiąją Paro, 10-20 žmonių grupė būtų dariusi apie 12 mėnesių.

Darbo procesą parodo 394 statulos, likusios skaldykloje įvairiai apdorotos. Matyti, kad pirmiausia, pradėję nuo viršaus, ištašydavo veidą, apytikriai aptašydavo liemenį, kol visas ruošinys stovėdavo neatskirtas nuo pagrindinės uolienos. Veido ir galvos bruožus užbaigdavo vietoje, pačioje skaldykloje, tik akis įstatydavo vėliau.

Statulų gabenimas

Užbaigus statulą, ją atskirdavo nuo uolos ir virvėmis nuleisdavo nuolaidžiu skaldyklos šlaitu. Statulos nugaros iškyša šliauždavo grioveliu, padėdama išlaikyti nusileidimo kryptį. Statulą prilaikydavo virvėmis, apsuktomis aplink didelius rastus, įstatytus į įdubas, iškirstas palei skaldyklos kraštą. Nors pastaraisiais amžiais Rapa Nujo saloje neaugo didelių medžių, aptikti suakmenėję riešutai ir šaknų kanalai liudija, kad dali salos dengė palmės, tarp jų didžiulės čiliškosios vyninės palmės, kol naujakuriai jas iškirto.

Medžiai buvo būtinai reikalingi statuloms atgabenti iŠ skaldyklos iki apeiginių pakylų. Kad ne visos įveikdavo tą kelią, rodo šen ten gulinčios užbaigtų statulų skeveldros, paliktos kelyje. Daugelis statulų gabentos tik trumpą nuotolį. Tokiai didelei statulai kaip Paro iš skaldyklos į jai skirtą vietą teko keliauti 6 km. JAV atlikus bandymą su betonine 41 Velykų salos statulos kopija, nustatyta, kad ją vilkti būtų įstengę 25 vyrai, jeigu ji būtų buvusi pririšta stačia medinėse rogėse ir vilkta nedidelių medinių ritinių klojiniu. Šią teoriją paremia faktas, jog, kaip atrodo, kai kurios kelyje paliktos statulos nugriuvo iš vertikalios padėties ir sudužo. Dar statulos galėjo būti gabenamos paguldytos ant nugaros arba net kniūbsčios mediniame rėme, ir tikriausiai tokia konstrukcija buvo naudota jas velkant aukštyn ar žemyn stačiais šlaitais. Taip pat gali būti, kad statulas nutempdavo iš skaldyklos iki jūros, pakraudavo ant plaustu ir nuplukdydavo i statymo vietą.

Galutinis etapas

Daugumą statulų buvo numatyta statyti ant ritualinių pakylų, juosiančių Rapa Nujo pakrantę. Šie akmenų mūriniai be skiedinio buvo renčiami kuo arčiau jūros; tačiau statulos statytos veidu į sausumą, ne į jūrą. Stebina dažnai pasitaikanti pačios pakylos konstrukcija: iš akmenų skeveldrų sudėta šerdis apklota masyviomis, bet kruopščiai aptašytomis akmens plytomis iki 3 m pločio. Statulas tikriausiai keldavo virvėmis, rampomis ir mediniais svertais. Pastatę ant pakylos, įtaisydavo akis.

Kasinėjant žemę po nuvirtusią statula, 1978 m. aptikta baltojo koralo ir raudonojo šlako, kurie sudarė atitinkamai akies baltymą ir rainelę. Akys teikė statuloms dvasinės galios, įdomu tai, kad dauguma nuvirtusių statulų guli veidu j žemę, taigi akių nematyti, o toms, kurios parvirto aukštielninkos, akių plotas išdaužytas kietais įnagiais.

Baigiamasis darbas statant vėlesnes statulas buvo uždėti būgno pavidalo kuodą (pukao) iš Puna Pau skaldyklos raudonojo šlako akmens. Didžiausi yra 2 m skersmens ir per 10 t svorio. Turbūt jie buvo uždėti jau pastačius statulas ant pakylos; ir vėl turėjo būti naudojamos virvės ir tvirti mediniai svertai bei ramsčiai.

Lieka atsakyti j klausimą, kam tos statulos atstovauja. Kai kurie tyrinėtojai spėjo, kad dievams, bet dabar dauguma sutinka, jog jos vaizdavusios garbingus protėvius, mirusiųjų bendruomenės vyresniuosius. Kai kurios statulos galbūt buvo iškaltos jiems gyviems esant, tačiau tik po asmens mirties buvo užbaigtos ir pastatytos į vietą. Didelis miško medžiagos poreikis, kilęs dėl statulų bumo, be abejo, buvo viena visuomeninės sistemos žlugimo priežasčių. Miškų iškirtimas, žemės nualinimas ir gyventojų perteklius privedė prie bado ir karinių kivirčų, per kuriuos statulos buvo puldinėjamos.

Statulos dar stovėjo, kai 1722 m. saloje apsilankė pirmi europiečiai, o po 50 metų jau buvo nuverstos. Dabar kelios yra restauruotos, užkeltos ant ahu platformų, joms įstatytos akys ir uždėti kuodai. Šios išsirikiavusios statulos, žvelgiančios j salos gilumą – nukreipusios akis kiek aukštyn, kad netrikdytų gyvųjų, – yra nuostabus pavyzdys to, ką galima pasiekti palyginti paprastomis techninėmis priemonėmis ir ribotu žmonių skaičiumi, kai skatina tvirti įsitikinimai ir konkurencija.

Bamijano Budhos kolosas

Budha

Didžiausias senovės pasaulyje Budhos atvaizdas stovi Bamijano slėnyje kokie 330 km į šiaurvakarius nuo Kabulo, Hindukušo kalnyne. Plačiausioje slėnio dalyje, šalia šio 55 m aukščio Budhos stovi mažesnė, 38 m aukščio statula ir tūkstantis koplyčių, iškaltų milžiniškoje uoloje. Iškalta VII a. po Kr., Budhos statula stovi ant pjedestalo trilapėje nišoje. Gerai išsilaikęs liemuo su medžiagos klosčių ruožais, tačiau nebėra abiejų rankų žemiau alkūnės, dalies blauzdų ir, kas liūdniausia, veido.

Statulos komplekse yra dvi galerijos: viena, turinti 11 koplyčių, žemės lygyje, o antra galvos lygyje, apšviesta pro pačioje uoloje iškirstas angas. Statulos niša ir kai kurios galerijos koplyčios sienos iš pradžių buvo papuoštos tapytais bodhisatvų (apšviestųjų būtybių), pusdievių ir karališkosios šeimos narių atvaizdais. Manoma, kad tapybos ir uolose iškaltos architektūros stilius yra pietų, vakarų, centrinės ir rytų Azijos kultūrinių stilių maišymosi rezultatas.

Šilko kelio vidury pastatytas Bamijanas buvo sostinė mažutės karalystės, kuri 557 m.-IX a. po Kr. buvo vietinių turkų ir heftalitų karalaičių laisvosios sąjungos, vadovaujamos vakarų turkų valdovo Yabghu, dalis. Nusidriekęs nuo Sasanidų imperijos ribų vakaruose iki Pandžabo pietuose, šis chanatas savo šlovės zenitą pasiekė ekspansionisto Yabghu Tung Shih-hu (618-630 po Kr.), aistringo budizmo šalininko, valdomas, kol kitą šimtmetį buvo formaliai įjungtas į Tangų Kinijos imperiją. Matyt, Tung Shih-hu valdymo laikotarpiu jam pavaldus Bamijano valdovas ir sukūrė šią milžinišką Budhos statulą.

Budhos iškalimas

Bamijano Budha buvo sukurtas iškalant bareljefą minkšto uolų konglomerato sienoje. Galimas dalykas, kad pirma, pasistačius pastolius ir įtvirtinus uoloje iškirstose skylėse, buvo iškalta niša, paskui – galerijos. Tuomet pastoliai buvo pakeisti nuolatinėmis medinėmis kopėčiomis, laiptų aikštelėmis ir sienelėmis. Apytikriai buvo suformuotas liemuo ir apsiausto raukšlės: iškirtus virtines negilių skylių, į jas įkalti mediniai kaišteliai, ant kurių pakabintos virvės padengtos storu tinko sluoksniu. Panašiu būdu buvo padaryta dešinės kojos blauzda. Rankos ir veidas suformuoti iŠ medinės armatūros, padengtos žalvario ar paauksuoto metalo plokštėmis; masyvūs metaliniai auskarai galbūt buvo pritvirtinti giliuose grioveliuose po gipsinėmis ausimis.

Virš pečių esančios skylės galbūt laikė išorinę galeriją, nuo kurios būtų buvę galima pakabinti ir pakeisti iškilmingus drabužius. Galiausiai nelygūs nišos, galerijos ir koplyčių paviršiai buvo padengti storu molio, maišyto su augalų plaušais, sluoksniu, o ant jo užteptas plonas baltas degtų kalkių sluoksnis, paskui padailintas pigmentais, surištais gyvuliniais klijais. Atrodo, jog dauguma pigmentų buvo vietinės kilmės, išskyrus vario silikatą žaliai spalvai ir žemės lazuritą mėlynai spalvai išgauti.

Paskirtis ir simbolinė prasmė

Uolose iškaltas Bamijano skulptūrinis ansamblis dažnai buvo aiškinamas kaip dvasinė Gautamos Budhos kelionė, išreiškianti Lokotaravadin-Maha-samghikos doktriną, t. y. vaizduojanti Budhą kaip „pasaulio viešpatį”. Kinų piligrimas Hiuen Tsian-gas, apsilankęs slėnyje 632 po Kr., aprašė, kad Barnijano karalius, dalyvaujant tautai, atliko metinę ceremoniją, per kuria paaukojo Budhai visą savo turtą ir valdžią, taip patvirtindamas savo ištikimybę. Tada vienuoliai jam tai grąžino pabrėždami jo, kaip teisėto valdovo ir tinkamo pasaulietinės bei budistinės bendruomenės globėjo, padėtį.

Budha galbūt buvo iškaltas paties kunigaikštuko nurodymu, tačiau aplinkines koplyčias kūrė šimtai piligrimų, pirklių ir gyventojų, norinčių užsitikrinti kelionės saugumą ir sėkmę. Bamijano kolosas daugiau kaip tūkstantį metų stebino keliautojus, piligrimus ir kareivius, nepaisant Čingischano, Aurangzebo ir Talibano antpuolių, nepaliaujamai skelbęs Budhos idėją. Deja, 2001 m. kolosas sunaikintas.